Yazı Detayı
17 Şubat 2014 - Pazartesi 19:20
 
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
Ali Osman ENGİN
 
 

İnsanlığın gelmiş olduğu 21. yüzyılın eşiğinde her defasında belki biraz daha farklı temaların toplumsal temelli görünüşe egemen olup, kendi göstergeleriyle gösteriş toplumunu yöneten önceden plânlanmış toplumsal olayların çatışma olgu ve yönetimi çerçevesinde daha ayrıntılı olarak analiz edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Toplumsal yapıyı derinden etkileyen olaylar sebep ve sonuçlarıyla ortaya konularak derin   analizler sonucunda, olgu boyutuyla ortaya çıkabilecek genellemeler üzerinde durulmalıdır. Ancak işte o zaman kriz, çatışma olgusu ve durumu tüm ilgili taraf ve paydaşlar açısından performans artışı sağlar ve sonuçta bir öğrenme modeli olabilir.

 

Toplumsal düzeyde yaşanılan belirsizlik, durağanlık ve krizlerin her zaman bir tükeniş ve yok oluşun başlangıcı olacağı söylenemez. Çünkü çatışma yönetimi anlayışında da ön görüldüğü gibi; her kriz ve bunalımlı durum sonucu yeni başlangıçlar yaşanır. Denildiği gibi; bir kapı kapandığında başka kapılar açılır. Önemli olan da her kapanan kapı yanında yeniden açılabilecek kapıların farkına varmaktır. Günümüzde Amerika’ da varlığını çok etkili bir şekilde sürdüren “illüminati”  düşünce ve bu düşünceyi savunanların aynı felsefeye sahip oldukları bilinmektedir. Amerika’nın dünya üzerinde oynadığı rollerin arka plândaki düşüncesi işte bu ve benzeri yapılar tarafından üretilmektedir. Bu yapıya göre; yaratılacak krizlerden düzen doğar. Onun için günümüzde örnekleri sürekli yaşandığı gibi dünyanın her tarafında krizler çıkarılmakta ve akabinde de bu krizler ve riskler satın alınmaktadır. Satın alınan risk ve krizlerden hareketle de yeni dünya düzenleri inşa edilmeye çalışılmaktadır.

 

                Amerika gibi günümüz küresel güç merkezlerinin yöntem ve teknikleri dışında da farklı yapı ve değişkenlere bağlı olarak benzer süreçler yaşanabilmektedir. Gerçekten de hemen hemen her gelişim adına değişimin temelinde daha önceden yaşanan ve olası krizler göze çarpıyor. Günümüzde de toplum olarak yaşanılan risk ve krizlerin özellikle toplum bilimciler ve siyaset kurumu tarafından daha objektif kriterlere göre satın alınması ve yeni toplumsal politikaların da ona göre yeniden inşa edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bardağın boş tarafı geçmişi ve anı ifade ederken, dolu tarafı ise geleceği ortaya koyar. Öyleyse dolu taraftaki su üzerinde çalışılmalıdır ve yeşertilmesi gereken toplum çınarlarının yeni filizleri için can suları hazırlanmalıdır.

 

Doymanın acıkmadan sonra geldiği, dinlenmenin yorulmadan sonra yaşandığı, cehaletin öğrenme sonucunda yenildiği, insan canlısı varlık problemini çözdüğü zaman insanı kâmil olma özünü gerçekleştirdiği ve her yokuştan sonra mutlaka bir inişin geldiği bir gerçekliktir. Krizlerin düzene ve şerlerinde hayırlara dönük olabileceği idraklerden uzak tutulmamalıdır. Toplumdan topluma ve aynı toplum içerisinde zamandan zamana değişiklik gösterebilen ve toplumu meydana getiren temel yapıların devlete, millete ve bütün insanlığa hizmet üretme yöntem ve teknikleri farklılık arz edebilir. Bu farklılıklar eleştiri formatını aşarak çok ağır suçlamalara malzeme edilmemelidir. Yapılan güzel hizmetlerin bireylere has indirgemelerle üzerlerinin kapatılmaması en uygun yöntemlerden birisi olacaktır. Önemli olan, asgari müştereklerin sürekli canlı tutulmasıdır. Eğer konu vatan, millet, milli - manevi değerler ve tüm insanlık değerleri ise, gerisi teferruattır. Maharet teferruatlarda boğulmamaktır. Toplumu meydana getiren her oluşum ve yapı birbirine ayna olarak rol üstlenmelidir. Bir kesimdeki noksanlık ve azlar diğerinin çoklarıyla tahkim edilmeli, gelişme adına değişim ve dönüşüme zorlamalıdır. Cenabı ALLAH izin ve fırsat vermeden kuş kanadını oynatamaz diyorsak, ortaya çıktığını düşündüğümüz krizleri “Kaderi İlahi” dahil muhataplarına pay etmeliyiz. İşte o zaman birbirimizi suçlamak için kıyametler koparmanın çokta anlamlı olmadığı görülecektir. Önemli olan ortaya çıkan hatalardan payımıza düşenleri alıp daha kuvvetli birlik ve beraberliğin zeminlerini oluşturmaktır. Ülkesine, milletine ve bütün insanlığa hizmeti gaye edinen ve belki de sadece yöntemleri farklı olan kurum, kişi ve yapıların hepsi değerli ve gereklidir. Geçmişten günümüze halkımızın yasama ve yürütme erkini demokrasi kültürüyle teslim ettiği siyasi otoriteler de mutlaka aynı anlayış ve çaba içerisinde olmayı merkeze almışlardır. Mevcut koşullar çerçevesinde hepsi üstlendikleri statü ve rollerini icra etme yollarını aramışlardır. Mevcut yönetimlerde şüphesiz bu amaca dönük icraatlar yapmaktadırlar. Uygulamada ve değişen konjonktürel gerçeklikler zaman zaman beklentileri olumsuz etkileyebilir. Beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilen kişisel ve yapısal sorunları dile getirirken maksat üzüm yemek olmalıdır. Her zaman da bağcıyı dövmek ve tamamen etkisiz kılmak olmamalıdır. Mutlaka insanların yeniden birbirlerine bakabilecekleri pencereleri açık tutmak gerekir. Ülkemizde zaman zaman beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıkmasıyla beraber, dillendirilmesi gereken güzel şeylerde yaşanmaktadır. Önemli olan da güzelliklerle olumsuzlukları yeniden yapılandırarak daha beklendik ve istendik yapmaktır.

 

                Daha öncelere gitmeden yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasından sonraki toplumsal yapılanma, değişim ve dönüşümler incelendiği zaman; çok partili demokratik sistemin önemli bir mihenk taşı olduğu görülecektir. Özellikle siyaset kurumunun öncülüğünde, ideolojik yapılanmalar, dernek, cemaat, cemiyet ve tasavvufi tarikat yapılanmaları ana tema olarak; birleştirme, Yunusun deyimiyle benin bizde anlam kazanması, hakka ve hakikatlere tutunarak ayağa kalkılmasını, her nerede olursa olsun kimsesizlerin kimsesi olunmasını ana gaye olarak belirlemişlerdir. Ancak bu hedefler ne hikmetse her zaman tutum ve davranışa yansıtılamamıştır. Zaman zaman  arzu edilmeyen şekilde diğerlerini ötekileştirme, “benden olsun çamurdan olsun”, “gerçek sadece benim gibi düşünenlerin düşüncelerinde olabilir” anlayışını geliştirmiştir. Geldiğimiz son nokta itibariyle yaşadığımız toplumsal ve bireysel sorunlar, ağırlıklı olarak bu ayrıştırma ve ötekileştirme stratejilerinin sonucudur. Bu sonuçlar; bir önceki aşamada baş gösteren veya başa bela edilen konjonktürel durağanlık ve risklerin ürettikleridir.

 

Ortaya çıkan ürünler kriz olarak tanımlansalar da, bendeniz yeni başlangıçların habercileri olarak ortaya koymak istiyorum. Türklerin İslâm ile müşerref olup, koskocaman Türk-İslâm medeniyetini inşa etmeleri de aynı şekilde yaşanılan savaşlar ve çatışıp tanışmalar sonucunda olmuştur. Rahmetli Necmettin ERBAKAN’ ın temellerini attığı Milli Görüşle diğerleri yanında, özellikle önemli bir İslâm alimi olan Said NURSİ hazretlerinin ortaya koyduğu felsefe arasında çok ciddi ayrışmalar yaşanmıştır. Belki bu ayrışmalar; siyaset ve ideolojik düzlemde ortaya çıksa da, genel İslâmî cihad anlayışı olarak da söz konusu edilmiştir. Milli görüşte ümmet anlayışı daha baskın ve yine, öyle veya böyle bir dîni alim olan Fetullah GÜLEN önderliğindeki Nur Cemaati ve talebelerinin millet anlayışlarının biraz daha canlı olduğu düşünülebilir. Bu iki yapının AK Parti iktidarında bir araya gelmeleri, aralarındaki anlayış farklılıklarını gidererek topluma da mal edilebilecek birlik, beraberlik ve uzlaşı anlayışını ortaya çıkaracağı beklentisi hakim idi. Ancak sonuç olarak ortaya çıkan durumlardan hareketle bu beklentinin uzun süreli olarak gerçekleşmediği ve uzlaşının iyi yönetilemediği anlaşılıyor. Bu bağlamda ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve çatışmalar iyi yönetilmiş olsa idi belki de daha sağlam birlikteliklere bağlı daha yararlı hizmetlere yol verilebilirdi.  Bu şimdilik  olmamış olsa da, ancak kaos ve risk olarak adlandırabileceğimiz yaşananların çok daha yeni ve  başlangıçlara gebe olduğu gözden ırak tutulmamalıdır ve yerli oyun kurucuların siyasetçilerin  toplumsal ve siyasi senaryolarını bu istikamete yöneltmeleri gerekir. 

 

                Muhalefet olan CHP’ nin iktidarla yol ayrımına gelen cemaat ile yakınlaşıyor gibi bir izlenimin ortaya çıkmasını da aynı şekilde toplumsal birlik ve beraberlik açısından önemli buluyorum. Bir ülkede kıyametler kopsa da asla bir araya gelemeyen siyasi yapı, cemaat ve sivil toplum kuruluşlarındansa, ülke ve millet menfaati söz konusu olduğunda bir araya gelebilen toplumsal yapıların olması daha yararlı olacaktır. Kendi içerisinde bu anlayış ve birlikteliği yakalayamayan toplumlar sürekli kaos yaşamışlar ve ortaya çıkan riskler de hep başkaları tarafından satın alınmış ve yönetilmiştir. Böyle bir durumda tarafların birbirlerinden öğreneceği değerler mutlaka olacak ve bir açıdan tekamül adına gelişim ve dönüşüm de böyle ortaya çıkacaktır.  Bu yakınlaşmaların tarafların kendilerini yeniden gözden geçirerek halktan uzaklaştıran olumsuz tavırları olumluya çevireceği söylenebilir.

 

                Milliyetçi ve Ülkücü camia ile Milli görüş ve sosyal demokratlarla arasında geçmiş dönemlerde seçim ittifakları ve koalisyon beraberlikleri yaşanmıştı.  Şimdi de aynı şekilde cemaat ve bu camia arasında da arzu edilen yakınlaşmaların yaşanmasının ülke ve milletimiz açısından önemli kazanımları olacağını belirtmek gerekir. Gerçekten de cemaatin yürüttüğü özellikle Türki Cumhuriyetlere dönük eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bu iki camianın en önemli ve kesişen arzuları olduğu söylenebilir. Elbette ki Türk Milliyetçileri ve Ülkücü camianın o manada beklentileri daha büyük  olabilir. Samimi ve içten gerçekleşecek birliktelikler çok daha hayırlı hizmetlere kapı açabilir. Hepsinden önemlisi, tüm bu bir araya gelişlerin toplum nezdinde çok önemli karşılıkları olacak ve hiçbir kesim ve yapı diğerlerinden ötekileştirilmeyecek ve herkes toplumsal ve siyasal düzeyli her yapıya gerektiğinde bağlılık geliştirecek ve adeta birbirlerinin güç kaynakları olacaklardır. İşte o zaman, şu an itibariyle yüzleştiğimiz toplumsal ve  siyaset eksenli kaos ve riskler taze ve yeni başlangıçlara zemin hazırlayacaktır. Öyle ya; hayırdan şer çıkabileceği gibi, şer gibi gözüken durumlardan da hayırlar çıkabilir.

 

                Ne diyelim, gün ola harman ola.

 

                Doç. Dr. Ali Osman ENGİN

 
Etiketler: YENİ, TOPLUMSAL, DÜZEN, YAPININ, TEMEL, DEĞİŞKENLERİ, , DURAĞANLIKKAOSDÜZEN, HAY
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı