Yazı Detayı
25 Aralık 2014 - Perşembe 11:43
 
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
Ali Osman ENGİN
 
 

Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim; hiçbir durumda kontrol edilemeyen detaylar arasında kaybolmaması gereken selam, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Şu üç buçuk günlük dünyada Kâbe’ye denk tutulan insan kalbini kırmayı gerektirecek ağırlıkta somut veya soyut bir sebep olamaz. Evet sevgili dostlar, Harakani Hazretlerinin düşüncesiyle; insan olma onur ve haysiyetini kazanmış olarak yüce yaratıcının hatasız sanat eserleri olan herkesin, o Alperen dervişin sofrasında yeri olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. Bu muhteşem irşat ustasının felsefe ve davranışları daha sonra dünyaya teşrif eden irfan ve ihlas sahibi hal ehlilerinin beslendiği billurlaşmış kaynaklar olmuştur. Özellikle bu gün itibariyle bütün dünyanın hak ve hakikatler ölçüsünde önünde saygıyla eğildiği bilge hümanist Hazreti Mevlâna; Harakaninin feyzinden nasiplendiğini belirtmiştir. Aralarında yaklaşık bir asırlık bir zaman farkına rağmen zaman zaman örgün düzeyde gerçekleştiği söylenen bu etkileşimin çağımızın modern ve alternatif eğitim ve öğretim teknolojisi olan zaman ve mekân bağımsız uzaktan eğitim modelini hatırlatmaktadır. Şüphesiz burada vurgulamaya çalıştığım modeli fersah fersah aşan ayrıntıların olduğunu da unutmamak gerekir. Bu güzel insanlar, hiçbir zaman hakikat perdelerine yansıyan mutlak gerçeklikler ve hakikatler arasına kendi isimlerine ve egolarına yer vermemişlerdir. Onlar bu mutlak hakikatler arasında kendilerini dünyaya bakan yüzleriyle yok ederek ebedi varlara dönüştürmüşlerdir. Buna yokluğun sonsuzluğunda ilelebet var olmak denilebilir.

            “Eşek ölür semeri kalır, kişi ölür eseri kalır” özdeyişinde de belirtildiği gibi; insanı ezelden ebede doğru yaşatan ve gerçek varlarla var eden de şüphesiz eserleridir. İnanç olarak bakıldığında, öbür dünya anlayış ve kavrayışı, bu dünyayla ilgili yaptıklarımızı günah ve sevap algısı çerçevesinde akla getirmektedir. Bir insan düşününüz ki, bu dünyada ne sevap ve nede günah adına hiçbir amel ve yaşantıya sahip değil. Şimdi bu insan için öbür dünya denildiğinde herhangi bir algı gelişmeyeceği bir gerçekliktir. Dolayısıyla görüleceği gibi, evet insanı ezelden ebede yani, hem bu dünya ve hem de öbür dünya ölçeğinde var edenin, bir ölçüde onun eserleri olan yaşantı, tecrübe ve deneyimleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserlerin tamamı da akıl, kalp, vicdan, irade ve nefis kârlarıdır. Bu yapılar arasındaki komşuluk ilişkileri gerçekten birisini diğerine iyi veya kötü varis yapar. Veraset ilamını alan hemen işe koşulur. Süreç içerisinde kurulan mahkemelerde her ne kadar adalet mülke temel olsun denilse de, baskın komşular elde etmek istedikleri mülkü adaletin temeline koyabilirler. Kısacası pirinç ve taşlar birbirine karışır ve taşları pirinçlerden ayırmazsanız, ne ağzınızda dişiniz ve nede kaybedeceğiniz bir şeyiniz kalır. Artık azgınlaşan ve kabaran nefis komşusu, diğer komşularını birbirlerinden izole ederek yakar ve çürütür. Onların çürüyen cüsse ve varlıklarında vücut bulan kurtları yemeye başlar. Biri diğerinin lüzumu ve lazımı durumuna gelmiş olur ve bu yapının ömrü ne kadar uzarsa, o kadar kalıcı ve izli olur.

Bu yapının bozulması ancak diğer komşuların yeniden dirilmesi ve cana gelmesiyle sağlanabilir. Bunun için gereken reçetelerdeki ilaçlar ve can suları doğru seçilmelidir. Aksi halde komplikasyonlar gelişir ve artık süreç iyiye ve güzele doğru yönetilip yönlendirilemez.

Bilindiği gibi, her toplumu meydana getiren temel toplumsal kurumlar vardır. Bunlar toplumdan topluma değişiklik gösterdiği gibi, aynı toplum içerisinde zamandan zamana da değişiklik gösterir. Aile, din, ekonomi, eğitim, siyaset gibi toplumsal kurumlar aynı zamanda birer açık sistem olma özelliklerine de sahiptirler. Kısacası kullandıkları temel girdileri, bu girdilerin birbirlerini etkileyerek sonuçta bir ürünün elde edilmesini sağlayan işlem boyutu olan bilgi işlem boyutu ve bu işlemler esnasında sürekli elde edilmesi gereken geribildirim ve neticede elde edilen bir ürün vardır. Elde edilen gerçek ürünün hedeflenen ideal ürün olması sistemin başarısını, ancak elde edilen gerçek ürünle hedeflenen ideal ürün arasında oluşan fark ise yaşanan sorunlara işaret eder. Sorun, ya bilgi işlem boyutunun yönetilmesiyle ilgili yada girdilerin defolu olmasıyla alâkalıdır. Bu toplumsal kurumların birbirleriyle çok yakın ilişki ve etkileşimleri vardır. Çünkü birisinin ürettiği işlenmiş mamul maddeler, bir alt toplumsal kurum veya sistemin temel girdileri olmaktadır. Eğitim kurumu diğer toplumsal kurumların ihtiyacı olan uzman, kaliteli ve donanımlı insan kaynaklarını yetiştirir. Eğer bu kurumda sorun varsa, diğer toplumsal kurumlarınızın çok sağlıklı olduğu düşünülemez.

Son günlerde ülke gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden  siyaset kurumu ve başka birtakım yapı veya değişen toplumun değişen kurumları arasında sürdürülen güç mücadelesi maalesef adeta kaybet-kazan ilkesini hakim kılmaya başlamıştır. Öyle görünüyor ki, bu mücadelenin kaybedenleri olmakla beraber, ülkemiz ve milletimiz temelinde kazananının olmadığı ve olmayacağı kesindir. Şimdiden bunun emareleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çok yakıcı bir ateştir ve ancak suyla söndürülebilir. Ekrandaki egolar ve kontrol edilemeyen öfkeler acilen silinmeli, sadece ortak aklın ürünü hak ve hakikatlere yer verilmelidir. Komşuluk hakları daha muhkemleştirilip, birinin varlığı diğerinin varlık nedeni olduğu bilincine ulaşılmalıdır.

Ordu-millet anlayışı bu milletin temel güvenlik anlayışını yansıtır ve asker ocağı “Peygamber Ocağı” olarak ulvileştirilmiştir. Şüphesiz bu kurum da zaman içerisinde öyle veya böyle evrilerek bu yapının dışında temayüller geliştirmiştir. Bu temayüller sonucu çeşitli kazalar da yaşanmıştır. İnşallah yaşanan musibetlerden nasihatler çıkarılmış ve gereken tedbirler alınmıştır.

Ancak şurası da unutulmamalıdır ki,  milletimizin ve ülkemizin varlık sigortası çok güçlü bir silahlı kuvvetleridir. Etrafımızda oynanan oyunlar ve gerçekleşen toplumsal çatışmalar bu fikrimizin doğruluğunu teyit ediyor. Her sabah dünyayı ellerinde bir oyuncak gibi düzene koyan ve akabinde o düzeni bozan küresel güçlerin bölgesinde hesapları bozan bir Türk ordusunun olmasından ne kadar rahatsız olacaklarını söylemeye gerek yoktur. Böyle bir ordunun nasıl zayıflatılacağı ve millet nezdinde ki o güvenirliliğinin nasıl sıfırlanacağını düşünelim. Böyle bir orduya dışarıdan fiili bir müdahale yapamayacaklarına göre başka ve çok uzun süreli stratejilerin devreye sokulması gerekir. İlk aşama, ordunun millet ile olan bağlarının zayıflatılmasıdır. Bu geçmiş dönemlerde maalesef ziyadesiyle yapılmıştır. Öyle bir hal olmuştur ki, çocuğunu dualarla, kurbanlarla asker ocağına gönderen insanlar artık göndermemek için türlü türlü çareler aramaya başlamıştır. Ne kadar acıdır ki, dünyada tek çocuğunu vatan ve millet için şehit veren anne, inancı gereği başındaki örtüsünden dolayı değil askeri kurumlar, devlet kurumlarına bile alınmamıştır. Bu cinnet değil de nedir? Ordumuzu bu noktaya getiren otoriteler ve mutlaka olması beklenen iradeler çok detaylı analizlere tabi tutulursa, bunu yaptıranların arkasından bu ordunun yeniden düzene sokulması gereğiyle ilgili diğer taraf üzerine odaklaştıkları görülecektir. Doğal olarak halkımız da gözbebeği olan ordusunun yeniden makul sınırlarına çektirilmesi talep ve beklentilerini canlandıracaktır. Öyle de olmuştur.

Bizim ordumuzun halkımızın değer ve normlarıyla, inançlarıyla olan yakınlığı veya uzaklığı  bu oyunları milletimizin dışında kurgulayanların umurunda değildir. Onların tek hedefi; bu ordunun ne adına ve hangi geçerli doğrular çerçevesinde olursa olsun, mutlaka zayıflatılmasıdır. Değerli dostlar nihai olarak bu sürecin kazananlarının da onlar olduğu açık değil midir? Şüphesiz geçmiş dönemlerde milletin ordusunda olmaması gereken anlayış sahipleri olmuştur. İstisnalar hariç, bu ordu mensuplarının doğal olarak vatan ve millet duyarlılıklarının tartışılmayacak kadar yüksek olduğu unutulmamalıdır. Çünkü her ülkenin kolluk kuvvetleri milli olmak zorundadır. Bakın o gün askerlerimizle ilgili yapılanların doğrudan muhataplarının, bu gün aynı durumla yüz yüze oldukları ifade ediliyor. Eğer o gün yapılanlar doğru olsaydı, o günün galiplerinin bu günün mağdurları olmamaları gerekirdi. Yani, o günkü çatışmanın doğrudan tarafları itibariyle kazananı yoktur ve bu gün tersi yaşananlarında aynı şekilde kazananı olmayacaktır. Bu oyunların kazananı oyun kuruculardır ve onlarda bu milletin dışındadır. Yeter artık herkes eteğindeki taşları dökmelidir. Yada o taşları birbirimize değil, bizleri birbirimize düşürenlere doğru atmalıyız. Aklın yolu aydınlıktır ve Paylaşılmayacak şeyler de bellidir. Hata herkes içindir. Unutulmamalıdır ki, hatalar ve yanlışların insanı doğruya yöneltme yaptırımları vardır. Vicdanların sesi halâ duyuluyorken, herkesim öz eleştiri yapmalıdır. Problemlerin sebepleri hissedarlarına adalet ölçülerinde pay edilerek, uzaklıklar yakın edilmelidir. Eğer bu sorun gerçekten ALLAH rızası, ülke ve milletimizin hayrına çözülmezse bunun vebali altından dünya ahret çıkılamayacak kadar ağır olacaktır.

Ne yazık ki şu ana kadar, temelinde uzlaşma, paylaşma, fedakârlık ve bazen de doğrular lehine feragat ilkelerinden bahsedilerek temelinde kazan-kazan ilkesinin olduğu anlayışlar üzerinde duran çalışmalara rastlayamadık. Umarım bundan sonra bu uzlaşı ve kardeşliğin fişekleri acilen atılacak ve bu meyalde yazılı ve görsel medyada anlamlı örneklere rastlanacaktır. İnsanlar kolay yetişmiyor. İster siyasi alanda ve isterse diğer alanlarda ortaya çıkan öncüleri yüce yaratan o millete bir lütuf olarak verir. Onlarda ait oldukları milletlerinin ve genelde bütün mazlumların makus talihlerini yenerek aydınlık ufukları aralarlar. ALLAH aşkına birbirimizden korkmayalım. Çünkü bizleri korkutan ana kaynaklar hepimizin aklı ve iradesi dışındadır. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Bunu bozan herkim olursa olsun kalleştir. Kimse kimsenin haini değildir. Bu söylemler çok kolay başvurulacak ifadeler değildir. Bakın ALLAH korusun, birisine kâfir denildiği zaman; eğer o kişi bu sıfatı taşıyorsa diyenler açısından sorun olmayabilir. Ancak öyle değilse, bunu diyenin lafının sahibi olması gerekir. Birbirimize bu ve benzeri ifadeleri kullanırken çok ince eleyip sık dokumalıyız. Eğer ben birilerini çok ağır suçlarla itham ediyorsam ve bunu da en sağlam kanıtlarıyla ispatlayamıyorsam, tehlike büyüktür ve sonunda o suçların muhatabı kesinlikle ben olurum. Bu çok risklidir. Bu tür riskleri yaratanlar dönüp onları satın almak zorundadırlar. Ben bu ülkede ne yönetenlerin ve nede yönetilenlerin o suçlamaların muhatapları olabileceğine inanmıyorum. Liderler ve öncüler kolay yetişmez. Birbirimize sahip çıkalım, bir olalım, diri olalım, güçlü olalım. Herkes kendince ve inandığı değerler doğrultusunda bu aziz millete ve güzel ülkemize hizmet etme sevdasındadır. Bizim fıtratımız bunu gerektiriyor. Sevgi ve hoşgörü tüm zehirlerin panzehiridir.

Bütün zehirleri yok edecek panzehiri bol yarınlar ümidiyle.

 
Etiketler: TARAFLARIN, KONTROL, EDİLEMEYEN, BEŞERİ, ÖFKE, ŞİDDET, HİDDETLERİ, ARASINDA, KAY
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
04 Haziran 2013
AKİLLER VE ARİFLER
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı