Yazı Detayı
04 Haziran 2013 - Salı 13:33
 
AKİLLER VE ARİFLER
Ali Osman ENGİN
 
 

Aziz dostlar, çok değerli okurlar, hepinizi yeniden selamlıyor, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Her ne kadar dilekte bulunmak temenniden öteye geçemese de, bunun yerine işlerimizin kolaylaşması için, akli değerlerimizi işe koşup adeta akil ve arif insan olma özelliğimizi kullanarak talep edemediklerimizi ve dillendirip söyleyemediklerimizi içimizdeki çocuk veya deliyi harekete geçirerek rahatlıkla muhataplarına duyurabiliriz. Çünkü herkesin içerisinde bir deli vardır. Saygıdeğer hocamız ve büyüğümüz Prof. Dr. Üstün DÖKMEN’ in yazmış oldukları bir oyunda köy halkının bilinç altına attıkları bazı düşünceleri, köye getirilen ve onlara göre bir delinin nasıl söylenmeyenleri söyleyerek harekete geçirdiğini, tutum ve davranışları etkilediğini görmek mümkündür.


Hemen hemen her köy, kasaba ve şehirde toplum içerisinde bu tür düşünce ve düşüncenin ölçümlenebilen ve gözlenebilen boyutu olan davranışlarına sansür uygulamayan ve diğerleri tarafından da sansüre gerek görülmeden dillendiren insanlar vardır. Bunların uçuk, kaçık düşünce, tutum ve davranışları kimi hedef alırsa alsın, olumsuz bir tepki oluşmamakta ve hatta muhataplarına yeni istikametler kazandırmaktadır. Örneğin Kars’ın “Dirgen Kemal”i buna çok uygun bir örnek teşkil etmektedir. Dirgen Kemal’in yaşam öyküsü derinlemesine incelendiği zaman, demek istediğim daha açık bir şekilde anlaşılacaktır. Dirgen Kemal’in incelenmesi gereken yaşam öyküsü ile ilgili elinde bilgi olan Karslı dostlarımın bunları yazarak tarafıma ulaştırmalarını bekliyorum. Eğer bunu yaparlarsa bendeniz de Rahmetli Dirgen Kemalimizin delilikten öte arifliğini ve meczupluğunu geniş bakış açılarıyla ele alabilir ve Erzurumlu Teyo Pehlivanımız gibi yeniden karşınıza hayali bir kahraman, söz ve hayal ustası olarak getirebilirim. Bunların kurguladıkları hayaller, aslında halkın geniş kitlelerinin bilinç altına gömdükleri, çok isteyip başaramadıkları ile ilgilidir. Onlar o toplumun kendi içerisinden çıkardığı ve birer marka olan delileridir. Ortaya meczup tavırlarla koydukları, toplumun genelini temsil kabiliyetine sahiptir. Öyle ya! Delinin nesi olur! Mal ve hizmetler topluma aittir!..


Epeydir herkes gibi bizlerde geçmişleriyle ilintili olarak seçilen ve anlaşılan odur ki; çok öncelerden kendilerine başka limanlardan yüklenen misyon çerçevesinde akil adamlar olarak seçilen insanları izliyoruz.  Ülkemizin daha önce her halde geçerli nedenlere bağlı olarak belirlenip bölünen coğrafi bölgelerine benzer şekilde ayrıştırılan  bölgelere giden bu insanlar, daha işin başında sürece taksonomik olarak yaklaşmışlardır. Çok önemli bir eğitim bilimci olan Bloom’un taksonomisine benzemese de, burada da; yürütülen sürecin kalitesi, akillerin akli arka plânları yani giriş davranışları veya hazır olma düzeyleri, ödül, ceza ve süreklilik arz eden geri bildirim bulunmaktadır. Bunlardan her hangi birisinin olmaması veya zayıflığı hedeflenen öğrenme ve bilgilenme başarısını olumsuz etkileyecektir. Ancak akillere bağlı olarak ortaya çıkan akıllanma sürecinde maalesef bu çok önemli ve etkileşimi belirleyen değişkenlerin hemen hemen tamamı göze çarpmamaktadır. Burada insanların kafalarında canlanan bir taksonomi var ancak, bu görevi üstlenenlerin kendi kendilerinin akilleri olsalar da, başkalarının içlerindeki delileri oldukları anlaşılıyor. Tam bir iletişim değil de, tek yönlü bir ileti olarak tanımlayabileceğimiz etkinlik, tutum ve davranışlardan, çok çeşidi olan deli gömleği giydirilmiş insanlar olduklarını belirtmem gerekir. Çünkü çoğu kişinin akıl kârı olarak söyleyemeyeceği şeyler rahatlıkla telâffuz edilebilmekte, karşılarında bulunan arifleri sürdürülmek istendiği söylenen iletişim sürecinde taraf olarak görmek istememektedirler.


İşin en ilginç tarafı; “kişilerin işleridir ayineleri” ifadesinde olduğu gibi, bu insanların ellerinde işlerinin aynaları yoktur. Ellerinde ayna benzeri bir şeyler var, ancak aynalara önceden müdahale edilerek sabitlenmiş görüntüler bulunmakta ve o görüntülerin odak noktaları aynaları ayna olmaktan çıkarmıştır. Bu insanları akil yapacak ve aynaya yansıyabilecek arka plâna düşen gerekçelere rastlanmamakta ve aynaların önleri de arkaları da aynı şeyleri göstermektedir. Toplumun genelinin ortaya koyduğu gerçeklikleri aynalara görüntü olarak düşmemekte veya düşürülmemektedir. Bu kişiler bu toplumun akilleri veya arifleri olmamakla beraber, toplumun kendi imalatı olan kendi delileri de değildir. Eğer bunlar deliyse, başkalarının yani o aynaya müdahale edilip yerleştirilen sabit görüntülerin sahiplerinin delileridir. Onların düşünüp söyleyemediklerinin dillendirilmesi ve toplumun; küçük adımlar, etkin katılım, yapılandırılmış dönüt düzeltme ve sürecin devamındaki aşamalarda olduğu gibi, algısıyla meşgul olunmaktadır.


Gerçekleştirilen yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış toplantılarda, konuşmalarda kullanılan sözcüklerin ve taraflaştırılan tarafların konumlarının bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bence asıl önemli olan; seçilmiş mekân ve kurumlara geliş biçimleri, kullandıkları sözcükleri söyleyiş tarzları ve birde kullandıkları kitlesel beden dilidir. Toplantıların yapılacağı mekânlara girmek ve insanların kafalarına boş yere takılan sorulara cevap bulmak için adeta pasaport kontrolleri yapılmaktadır!.. Emniyet teşkilâtına düşen, toplantılarda görüşlerini ortaya koymak isteyen vatandaşları engellemek değil, gereken tedbirleri almaktır. Eğer barış ve huzur adına bir tarafta her türlü davranış ve eylemler tölere ediliyorsa, diğer tarafın düşüncelerini ifade etmelerine de engel konulmamalıdır. Madem konuşularak anlaşılacak, öyleyse konuşturmamanın gerekçesi nedir?


Özellikle üniversitelerde gerçekleştirilen toplantılarda, sadece beklenti olarak ortaya çıkan yararlardan ziyade, gerek öğrenci kitlesi içerisinde, gerek öğretim elemanları arasında ve gerekse öğretim elemanı ve öğrenciler arasında; eğitim ve öğretimi temelinden sarsan ayrışmalar ve husumetler baş göstermektedir. Şüphesiz doğal olan ve siyasi olarak siyaset kurumunun dillendirdiği farklı düşünce ve talepler, sosyolojik olarak halk nezdinde derin ayrışmalara neden olmamaktadır. Zaman zaman halk, siyaset kurumunun işi budur diyerek geçmektedir. Eğer aksi olsaydı halk arasında derin ayrıştırıcı husumetlere rastlanırdı. Ancak çok şükür, böyle bir durum bu milletin düşmanları tarafından çok istense de yaşanmamıştır ve İnşallah yaşanmayacaktır da. Üniversitelerde öğrenciler en az dört yıl aynı sınıfları, aynı yemekhaneleri, aynı yatakhaneleri çok yakın mesafeden paylaşmaktadırlar. Öyle ki nefeslerini dahi paylaşmaktadırlar. Ancak ne yazık ki artık sınıflarımızda yaz ve kış köşeleri bulunmaya başlamıştır. Sınıflarda esen dondurucu soğuk rüzgârlar her yere yansımaktadır. Üniversitelerde gerçekleştirilen bahar şenlikleri şensizlik olmaya başlamıştır. Birleştirici etkileri beklenen etkinliklerin her birisi daha fazla ayrışmanın harmonisi haline gelmiştir. Batı müziğiyle çekilen halaylarda atılan siyasi sloganların hepsi birleştirici değil, ayrıştırıcıdır. Bu durumda bir tepki vakası olarak ortaya çıkan diğer tarafın da kendi argümanlarını ortaya koymaları sonucu tehlikeli cepheleşmeler yaşanmaya devam etmektedir. Üniversitelerin çok geniş açık mekânlarında bir araya gelemeyen öğrencileri bir sınıfta toplayarak etkili ve başarılı eğitim ve öğretim etkinliklerinden bahsediyoruz!..  Akil insan olarak ortaya çıkanların üniversitelerimizde gerçekleştirdiği toplantılarda, ne yazık ki öğrencilerimiz arasında canla başla tesis etmeye çalıştığımız dayanışma ve kurum kültürü yok olmaktadır. Artık bir mücadele ve bu mücadelede kaybet ve kazan ilkesi başat durumdadır.


Durum öğretim üyeleri açısından da aynıdır. Üniversitelerin üniversal yapılarına uymayan klikler ve ideolojik gruplaşmalar ön plâna çıkmaktadır. Artık farklı paradigmalara sahip, bireysel farklılığını alabildiğine geliştirmiş ve aynı zamanda inandığı felsefesinin ötesinde, insanlara Yunus misali bakabilen öğretim elemanları arasında akademik sohbetler yaşanmamaktadır. Bir siyasi partinin taraftarı olmak bile diğerlerini ötekileştirmek için insafsızca kullanılmaktadır. Yönetimlere daha yakın olmak için takla hesapları yapılmakta, yeni soytarılık ve dalkavukluk kıyafetleri için siparişler verilmektedir.


Öğretim elemanı ve öğrenci arasında gerilen ilişkiler ise işin en vahim sonucudur. O toplantılara katılan öğrenciler ve öğretim elemanları birbirlerinin hocası ve öğrencileridir. Adeta sidik yarışına dönüştürülen tartışmalarda, öğrenci hocasının ve hoca da öğrencisinin rakibi haline getirilmektedir. Bu durum siyasi arenada olsa belki makul karşılanabilir, ancak bir eğitim kurumunda ortaya çıkacak sonuçları hiç hayırlı olmayacaktır. Birbirlerini düşman taraflar olarak gören öğretim elemanı ve öğrencilerin, bir sınıf atmosferinde paylaşacakları ve uzlaşacakları bir şeyleri kalmayacaktır. Böyle bir sınıf ortamında eğitim ve öğretimden söz edilemez. Öyleyse bu toplantılar yapılacaksa, eğitim kurumlarının dışında yapılmalıdır. Daha çok siyasi yelpazede bu etkinlikler organize edilmelidir. Üniversitelerimiz bu ve benzeri durumları değerlendirirken daha ince eleyip sık dokumalıdır. Dil kültürümüzde fazla rastlanmayan “akil” kavramı bizim toplumumuzda “arifler” olarak yer bulmuştur. Arifler anlar diyoruz ama akiller anlar diyemiyoruz. Çünkü akiller anlamamışlardır. Arifler halkın içerisinden çıkarlar. Birileri tarafından bir yerlerden çıkarılmazlar. Ariflerden dalkavuk veya soytarı da olmaz. Onlar Hakkı ALLAH’ ın adı olarak tanımışlardır. Hakkı inkâr etmenin ALLAH’ ı inkâr olacağının farkındadırlar.


Sevgili dostlar hepinize en derin selam ve sevgilerimi tekrar tekrar iletmek istiyorum. ALLAH yar ve yardımcınız olsun.


 
Etiketler: akiller, arifler
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Aralık 2018
DEVLETİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BEKA SORUNU
05 Eylül 2018
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BEKA SORUNU!..
14 Ağustos 2018
AMERİKA’NIN PAPAZ KAÇTI OYUNU!..
08 Ağustos 2018
Amerika’nın Emperyalist Eylemlerinin Tehdit Seviyesine İnmesi!...
16 Temmuz 2018
15 TEMMUZU ANARAK UNUTMAMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK
08 Temmuz 2018
CAN ÇEKİŞEN KRİPTO HAİNLERİNKUMPAS TUZAKLARI!..
31 Mayıs 2018
27 MAYIS VE ÜLKÜSÜ; TEK VATAN-TEK MİLLET-TEK BAYRAK-TEK DEVLET ADINA
25 Mayıs 2018
HEP AYNI YÖNTEM TEKNİK VE ARAÇ GEREÇLERELE GELECEĞİN DAHA İSTENDİK YAPILACAĞINI HAYAL ETMEK VE DÜŞÜNMEK OLS OLSA DELİLİK EMARESİ OLABİLİR!..
19 Mart 2018
ÇANAKKALE ÇANAĞINDAN BESLENMEK!..
05 Mart 2018
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE GİRİŞİMİ
13 Şubat 2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLARDAN YOLA ÇIKILARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
25 Aralık 2017
KUDÜS Stratejisi Yeniden Dirilişin Milâdı Olacaktır
06 Aralık 2017
İRAN-AMERİKA VE TÜRKİYE
11 Kasım 2017
AMERİKA’NIN YENİ DÜNYA DÜZENİ VE PDY/PKK’YA BİÇİLEN YENİ ROL
20 Ekim 2017
KORSAN REFERANDUMLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENEN TÜRKİYE İDLİB HAREKÂTIYLA RESTİNİ ÇEKTİ VE HAÇLI İTTİFAKININ KİRLİ EMELLERİNİ KURSAKLARINA GÖMDÜ!.. BİZLERE DÜŞEN CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTMAKTIR.
29 Eylül 2017
İHANET ATEŞİNDE AKLINI ISITANLAR KENDİ BEDENLERİNİN YANIŞINI SEYREDECEKLER!..
18 Ağustos 2017
İhanet Çeteleri ve Terör Yapılarıyla Beraber Kayıran ve Koruyanlara da Amasız, Fakatsız Dokunulmalıdır!..
17 Temmuz 2017
15 TEMMUZ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
26 Haziran 2017
DEVLETİ BAŞSIZ BIRAKMAYA NİYET EDENLER KUZGUNLARA LEŞ OLMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR!..
18 Mart 2017
NEYE EVET NEYE HAYIR!..
20 Şubat 2017
ANAYASA VE BAŞKANLIK (HÜKÜMET) SİSTEMİ REFERANDUMUNDA EVETLE HAYIR YER DEĞİŞTİRİRSE!...
04 Şubat 2017
ANAYASA REFERANDUMU VE TÜRK EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANININ SÖZLERİ!..
13 Aralık 2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE KAPSAYAN BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA
24 Temmuz 2016
VATAN VE MİLLET DÜŞMANI HAİN DARBECİLERİN TÜM FARKLILIKLARI İÇİNE ALAN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNDEN YEDİKLERİ İFLAH OLMAZ DARBELER!
06 Haziran 2016
YERELLEŞME GÖRÜNTÜLÜ ÇIKAR OYUNLARIYLA TERÖRE ALTYAPI OLUŞTURMA VE TÜRKSÜZ OSMANLICILIK OYUNLARI!
04 Şubat 2016
Sabancı Suikastının Faillerinin Vermek İstedikleri Mesajları Anlamak!..
11 Ocak 2016
NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNÜN ARADIĞI ŞAHSİYETİN KAPİTALİST SİSTEM İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ BİREY OLMA BUHRANLARI!..
06 Aralık 2015
YAKIN ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINA TAKILI MASKELERİN DÜŞÜŞÜ
15 Kasım 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
29 Ağustos 2015
Devlet sabrının sınırları ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüğü
04 Ağustos 2015
ATATÜRKLE HESABI OLANLARA İTHAF EDİLİR!..
21 Şubat 2015
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!
18 Ocak 2015
FRANSA’DA YAŞANAN KATLİAMIN ARKASINDA OLANLAR
10 Ocak 2015
CHARLIE HEBDO – KARİKATÜR – İNFAZ
25 Aralık 2014
TARAFLARIN KONTROL EDİLEMEYEN BEŞERİ ÖFKE ŞİDDET VE HİDDETLERİ ARASINDA KAYBEDİLEN İNCE AYRINTI OKUMALARI
11 Aralık 2014
SEÇİM BARAJI VE SEÇMEN İRADESİ
23 Mart 2014
GARİP BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEN HASANKALE
17 Mart 2014
ÇANAKKALE NEDİR? NE DEĞİLDİR?
17 Şubat 2014
YENİ TOPLUMSAL DÜZEN VE YAPININ TEMEL DEĞİŞKENLERİ; DURAĞANLIK-KAOS-DÜZEN VE HAYIR VE ŞER İLİŞKİSİ
02 Şubat 2014
DEĞİŞMESİ İSTENEN SEÇİM YASASI NELERİ DEĞİŞTİRMELİDİR?
19 Ocak 2014
DİL KÜLTÜR SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA POST MODERN ANLAYIŞ
07 Ekim 2013
ALLAH KORUSUN ZIVANADAN ÇIKMAK ÜZEREYİZ!
29 Eylül 2013
BEKTAŞİLİK, MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ, İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ VE TEYO FELSEFESİ
12 Eylül 2013
Ortadoğululaşmayı Özlediği ve 12 Eylül Öncesini Heves Edip İçine Közlediği İçin Ortası Mortası Mağaraya Dönen ve Hep Aynı Kenarı Kullanan Üniversite-i Ortadoğu!..
03 Eylül 2013
Hasan Kalenin Dünü ve Bu günü –Teyo Çözsün Kör düğümü!
15 Ağustos 2013
BİR BİLENİN PİR YANILDIĞI GİBİ ÇOK BİLENLER DE ÇOK YANILACAKLAR!..
18 Temmuz 2013
CENABI ALLAH GÖNDERDİĞİ EN SON DİNİNİN KORUYUCUSUDUR
08 Temmuz 2013
Dersanelerin Kapatılması veya Kapatılamaması!..
29 Haziran 2013
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJE OKUR YAZARLIĞI VE TEYO PEHLİVAN’IN ANAYASA YORUMU
24 Haziran 2013
GEZİ PARKI OLAYLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GİDİP GELEN YANSIMA OKUMALARI!..
18 Haziran 2013
TANSİYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ
22 Nisan 2013
SOSYAL SERMAYENİN ERİMESİ VE TEYO PEHLİVANIN YERİNMESİ
25 Şubat 2013
Zamanın Ruhu Değişti ve Teyo İmdada Erişti!..
07 Şubat 2013
YAYI KIRILAN DADAŞ!...
07 Ocak 2013
ZEMHERİ AYAZINDA YANARAK MİLLETİNİN UFKUNU AYDINLATANLAR
30 Aralık 2012
İYİLİK
26 Kasım 2012
İTEN ARABI KARIŞAN MEZHEPLER ARASINDA ARAMAK!
16 Kasım 2012
TERÖR SORUNUNU KİM ÇÖZER, KİM ÇÖZEMEZ?
11 Kasım 2012
TBMM TEZKERESİNİN ANLAMI VE ANLAMSIZLAŞTIRILMASI
Haber Yazılımı